Zmiany w prawie pracy w 2023

(29-05-2023) Pod koniec kwietnia 2023 w życie weszło wiele nowych, kluczowych dla zatrudniających przedsiębiorców, przepisów dotyczących prawa pracy. Zmiany w głównej mierze obejmują: nowe uprawnienia pracownicze, modyfikację obecnych uprawnień, wprowadzenie dodatkowej ochrony przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Poniżej prezentujemy najbardziej kluczowe zmiany. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej Zgodnie z nowym art. 1481 Kodeksu ...

Więcej

Likwidacja spółki z o.o.

(14-03-2023) Zgodnie z art. 270 Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki z o.o. powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki zagranicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym ...

Więcej

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT mogą rozliczać się za pomocą tzw. estońskiego CIT. Wybór ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT) umożliwia odroczenie w czasie opodatkowania dochodu do momentu wypłaty zysku na rzecz udziałowca/akcjonariusza. Warunki jakie musi spełnić podatnik, aby skorzystać z tego rozwiązania: łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, ...

Więcej

Nowy plik JPK-VAT z deklaracją.

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od tego dnia przedsiębiorcy będą zobowiązani oznaczać w nim specjalnymi kodami niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia. Dla dostawy towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „01”, towarów, o których mowa ...

Więcej

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Dnia 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Termin ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż ...

Więcej

Mikropożyczka z Funduszu Pracy.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy. Jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego ...

Więcej

Ochrona miejsc pracy.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Przedsiębiorcy, przysługują także środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń ...

Więcej

Zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Pakiet antykryzysowy przewiduje zwolnienie płatników składek z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy: płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i byli zgłoszeni przed dniem 1 lutego 2020 r.; płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, ...

Więcej

Pakiet dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Sejm przyjął w dniu 28.03.2020 r. ustawę mającą ochronić gospodarkę przed skutkami epidemii koronawirusa. Prezentujemy Państwu rozwiązania zawarte w ustawie jak i w rozporządzeniach wykonawczych, łagodzące obowiązki podatkowe i składkowe w stanie epidemii. Ustawa przewiduje następujące rozwiązania: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; ...

Więcej