Nasze usługi

Biznesplany

Biznesplan to szczegółowy plan działania Twojej firmy, który opisuje jej cele, produkty i usługi oraz sposoby i środki, które pomogą Ci osiągnąć zamierzone cele w określonym horyzoncie czasowym. To mapa drogowa Twojej firmy.

Opracowanie poprawnego biznesplanu wymaga rozległej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów, rynku kapitałowego, zarządzania strategicznego i marketingu. Jesteśmy profesjonalnie przygotowani w zakresie budowy biznesplanów. Mamy też praktykę. Gwarantujemy bezstronność i obiektywizm w ocenie możliwości, nakładów, kosztów i przychodów. Sporządzone przez naszą firmę biznesplany  posiadają układ treści z odpowiednimi standardami. Oto ich cechy:

  • kompleksowość – zawierają przewidywania co do wszystkich istotnych aspektów przyszłości przedsiębiorstwa, w szczególności takich jak: sprzedaż, koszty, nakłady, źródła finansowania, zatrudnienie.
  • długofalowość – przygotowane przez naszą firmę biznesplany obejmują cały okres od momentu pierwszych nakładów inwestycyjnych aż do momentu pełnego zwrotu zainwestowanych środków.
  • adekwatność – nasze biznesplany są dostosowane pod względem formy i treści do celów, którym służą, a także do wymagań i potrzeb odbiorcy.
  • czytelność – na podstawie biznesplanu podejmowane są kluczowe dla firmy decyzje. Nasze biznesplany mają przejrzystą treść, jasność prezentacji. Wnioski końcowe formułujemy w sposób jednoznaczny.
  • rzetelność założeń i wiarygodność danych – nasze biznesplany są oparte na rzetelnych założeniach. Przygotowujemy je z zachowanie obiektywizmu, realizmu i staranności.
  • wariantowość – nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju wszystkich okoliczności. Dla bezpieczeństwa Klienta zakładamy odchylenie sytuacji rzeczywistej od planu i w tym celu obliczenia przeprowadzamy w trzech wariantach: optymistycznym, pesymistycznym, umiarkowanym.
  • elastyczność – zakładamy możliwość wprowadzana korekt w trakcie realizacji biznesplanu. Podajemy wskazówki dotyczące sposobu postępowania na wypadek różnych scenariuszy rozwoju sytuacji.