Dostawa towarów lub świadczenia usług na rzecz UE

(05-06-2023)

Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz:

  • instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864/4, z późn. zm.), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji lub organów;
  • Komisji Europejskiej, agencji lub organów utworzonych przez Unię Europejską, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, w przypadku gdy nabywają te towary lub usługi w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19;

Przepis powyższy stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

W sytuacji instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, gdy towary lub usługi nabywane przez te podmioty, są przeznaczone do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo, albo właściwe władze państwa członkowskiego przeznaczenia.

W powyższym przypadku, podmioty te przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy świadectwo zwolnienia oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo, albo właściwe władze państwa członkowskiego przeznaczenia.

W przypadku gdy nabyte towary lub usługi są wykorzystywane przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, obniżonej do wysokości 0% stawki podatku nie stosuje się.

Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską są obowiązane poinformować podmiot, który dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, o wykorzystaniu tych towarów lub usług do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odpowiednio tej dostawy, tego eksportu, tej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub tego świadczenia.

W powyższym przypadku, dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem na warunkach mających zastosowanie w czasie, w którym podmiot uzyskał tę informację.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszym biuro rachunkowe Poznań.

Wróć do listy