Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT mogą rozliczać się za pomocą tzw. estońskiego CIT. Wybór ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT) umożliwia odroczenie w czasie opodatkowania dochodu do momentu wypłaty zysku na rzecz udziałowca/akcjonariusza.

Warunki jakie musi spełnić podatnik, aby skorzystać z tego rozwiązania:

 • łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie może przekroczyć 100 000 000,00 zł liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług,
 • mniej niż 50% przychodów pochodzi:
  • z wierzytelności,
  • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  • z części odsetkowej raty leasingowej,
  • z poręczeń i gwarancji,
  • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.
 • zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub
 • ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzi działalność w formie spółki z o.o. albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR,
 • złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem,
 • jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w wysokości większej o:
  • 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł – w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
  • 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł – w okresie 4 lat podatkowych,

w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

Podmioty wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem:

 • przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 15c ust. 16,
 • instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
 • podatnicy osiągających dochody z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji,
 • czasowo podatnicy uczestniczący w podziałach, łączeniach i w transakcji wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Wysokość podatku:

Ryczałt wynosi:

 • 15% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika oraz podatnika, u którego wartość średnich przychodów obliczona zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 1 nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika,
 • 25% podstawy opodatkowania – w przypadku podatnika innego niż wskazany wyżej,

W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto stawka podatku, podlega obniżeniu o pięć punktów procentowych, jeżeli nakłady na cele inwestycyjne, wynosiły co najmniej:

 • 50% w każdym dwuletnim okresie,
 • 110% w każdym czteroletnim okresie.
Wróć do listy