Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów należności licencyjnych.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000144, 28-05-2012 r.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną (sygn: IPTPB1/415-78/12-2/DS), w której wypowiedział się w materii potracenia kosztów z tytułu zapłaconych tantiem.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w formie wydawnictwa, polegającą na wydawaniu książek autorów zagranicznych. W maju 2011 r. podatnik zawarł umowę na wydanie powieści pomiędzy Jego wydawnictwem a autorem, będącym Kanadyjczykiem i mieszkającym w tym państwie, posiadającym przedstawicielstwo w agencji literackiej ze Stanów Zjednoczonych, posiadającej przedstawicielstwo w agencji cypryjskiej, współpracującej z agencją z siedzibą w Belgradzie, będącą przedstawicielem na Europę Środkowo-Wschodnią.

W umowie potwierdzono, że osobą do której należą prawa autorskie jest autor powieści. Umowa na udzielenie licencji zawarta jest na okres 4 lat. Z umowy tej wynika również, że 31 grudnia każdego roku, podatnik zobowiązany jest, jako wydawca, złożyć oświadczenie o liczbie sprzedanych egzemplarzy dzieła literackiego, na podstawie którego zostanie ustalona wysokość tantiem autorskich płatnych w terminie 60 dni po wystawieniu faktury.

Wysokość tantiem zostanie ustalona w oparciu o tzw. cenę okładkową dzieła, (która zostaje ustalona przed rozpoczęciem procesu sprzedaży), po przemnożeniu, wskazanym w umowie procentem od tej sprzedaży, oraz ilości sprzedanych egzemplarzy. Podatnik przekazał w terminie ustalonym ilość sprzedanych egzemplarzy do agencji cypryjskiej i czeka na wystawienie faktur w tym zakresie. Faktura zostanie wystawiona w lutym 2012 r., a płatności należności w tym zakresie podatnik będzie dokonywał w marcu lub kwietniu 2012 r.

Opłatę za licencję oraz tantiemy autorskie, na podstawie wystawionych przez siebie faktur, otrzymuje w całości agencja cypryjska. W związku z takim stanem faktycznym powstało zagadnienie w jakim roku podatkowym należy potrącić koszty z tytułu zapłaconych tantiem?

Organ w przedmiotowej sprawie stwierdził podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należności licencyjne w miesiącu, w którym dokona za nie faktycznej zapłaty. Nie stanowią bowiem, według art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztów uzyskania przychodów niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tantiemy są nierozerwalnie związane z osiągniętym przychodem 2011 r., jednak możliwość uznania ich za koszt uzyskania przychodu 2011 r. wyłącza przepis art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wróć do listy