Jednorazowa amortyzacja w 2017 r.

Źródło: 15-02-2017 r.

Z możliwości stosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mogą skorzystać dwie grupy podatników:

  • podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej;
  • mali podatnicy.

Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

biuro rachunkowe Poznań limit amortyzacji

W 2017 r. do grupy małych podatników zaliczamy takiego podatnika, u którego w 2016 r. wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła 5 157 000,00 zł. Niestety nie wszyscy podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mogą skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku podatnika CIT podatnikiem nieuprawnionym do jednorazowej amortyzacji jest podatnik, który został utworzony:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
  • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty, co najmniej 10 000 euro.

W przypadku podatnika PIT podatnikiem nieuprawnionym do jednorazowej amortyzacji jest podatnik, który:

  • w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną. Ograniczenie dotyczy także sytuacji, w której działalność gospodarczą prowadził małżonek podatnika, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2017 r. wynosi 215 000,00 zł. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki. Przy określaniu kwoty limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł.

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych podatnicy mogą dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 16k ust. 10 ustawy CIT oraz art. 22k ust. 10 ustawy PIT, jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Limit tej pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, z wyjątkiem transportu drogowego towarów, gdzie limit dla przedsiębiorców z tej branży wynosi 100 000 euro. Uwzględnia się przy tym całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat.

Podatnik nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego o dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Wróć do listy