Usługi świadczone przez biuro rachunkowe

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.

Zakres czynności wykonywanych przez biuro rachunkowe

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa o rachunkowości w art. 4 ust. 3 pkt 2-6. Na podstawie tych przepisów biura rachunkowe są uprawnione do:

 • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania sprawozdania finansowego;
 • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Oprócz czynności wymienionych w ustawie o rachunkowości, biura rachunkowe prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów, ewidencje środków trwałych, wyposażenia itp., sporządzają zeznania i deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS.

Data powstania obowiązku podatkowego VAT z tytułu usług księgowych

Obowiązek podatkowy z tytułu usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe w Poznaniu powstaje generalnie w dacie wykonania usługi. Jeśli jednak przed wykonaniem tej usługi otrzymano całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę), to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Według organów podatkowych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 stycznia 2015 r., nr ITPP1/443-1361/14/MN):

„(...) Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowo-księgowych są usługami specjalistycznymi (wymagającymi usługi biura rachunkowego w Poznaniuodpowiednich uprawnień i kwalifikacji), których wykonywanie zostało uregulowane odrębnymi przepisami i nie można ich utożsamiać z prostymi czynnościami administracyjno-kancelaryjnymi, wykonywanymi w ramach administracyjnej obsługi biura. (...) podkreślić należy, że co prawda ustawodawca, określając szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług stałej obsługi prawnej i biurowej, nie odwołał się do klasyfikacji statystycznych, jednakże wg obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (...), usługi księgowo-rachunkowe klasyfikowane są pod odrębnym symbolem statystycznym (PKWiU 69.20.2), inaczej niż usługi związane z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82). Stąd należy wysnuć wniosek, że ustawodawca dla usług rachunkowo-księgowych nie przewidział szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, który powstaje na zasadach ogólnych (...)”

Dodatkowo organy podatkowe wyjaśniają, że za sprzedaż ciągłą można uznać każdą usługę, która jest stale w fazie wykonywania, tzn. jest ona wykonywana nieprzerwanie przez czas trwania umowy i w której jednoznacznie można określić jedynie moment rozpoczęcia jej świadczenia, natomiast moment jej zakończenia (rozumiany jako definitywne wykonanie) nie jest z góry określony. Jest on wyznaczony przez datę obowiązywania umowy między kontrahentami.

Usługi księgowe, świadczone przez biura rachunkowe, są zazwyczaj wykonywane nieprzerwanie przez czas trwania umowy. W trakcie współpracy przedsiębiorcy z biurem rachunkowym, jednoznacznie można określić jedynie moment rozpoczęcia świadczenia czynności księgowych. Moment zakończenia takiej usług zazwyczaj nie jest z góry określony, lecz jest on wyznaczony przez datę obowiązywania umowy między stronami. W związku z tym, gdy w umowie o świadczenie usług księgowych zostaną określone następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń to ww. usługę księgową można uznać za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia.

Przepisy ustawy o podatku VAT nie określają, w jaki sposób podatnicy mają ustalać umowie okresy rozliczeniowe. Strony mają zatem w tym względzie dowolność. W związku z tym usługi księgowe, świadczone przez biura rachunkowe w Poznaniu, mogą być rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, obejmujących np.:

 • miesiąc kalendarzowy,
 • kwartał,
 • inny ustalony przez strony okres.

Ustalony przez strony okres rozliczeniowy nie musi być wcale tożsamy z okresem, za który dokonywane są rozliczenia księgowe. Zgodnie zaś z art. 19a ust. 3 ustawy o podatku VAT, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.vat biura rachunkowe w Poznaniu

 

W przypadku świadczenia przez biuro rachunkowe w Poznaniu jednorazowych usług księgowych należy przyjąć, że usługa została wykonana w sytuacji, gdy biuro rachunkowe wykonało wszystkie zobowiązania składające się na określony rodzaj usług wynikający z zawartej umowy. Może to być dzień zaksięgowania przez biuro wszystkich dokumentów otrzymanych od klienta albo dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc.

Termin wystawienia faktury przez biuro rachunkowe Poznań

Fakturę dokumentującą usługi księgowe wystawia się na zasadach ogólnych. Oznacza to, że faktura powinna być wystawiona:

 • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę,
 • nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi.

Jeżeli strony ustaliły dla usługi księgowej następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, fakturę można wystawić dowolnie wcześnie, jeśli będzie ona zawierała informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Gdyby przed wykonaniem usługi biuro rachunkowe otrzymał część lub całość zapłaty, wówczas powinno wystawić fakturę nie wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem tej zapłaty i nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę zapłatę otrzymało.

Moment powstania przychodu z tytułu usług świadczonych przez biuro rachunkowe

W sytuacji, gdy usługa biura rachunkowego jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Powyższe regulacje wynikają z art. 12 ust. 3a i 3c ustawy o CIT i art. 14 ust. 1c i 1e ustawy o PIT. W ustawach o podatku dochodowym nie określono, jak należy definiować pojęcie „okres rozliczeniowy”. Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.26.2017.1.WRZ:

„(...) okres rozliczeniowy obejmuje okres, w którym następuje cykliczne wykonanie usługi, jednocześnie usługa ta rozliczana jest za ten okres. Innymi słowy rozliczenie między stronami umowy dotyczy okresu, w którym ma miejsce świadczenie usługi. Zatem okresem rozliczeniowym przykładowo może być kalendarzowy miesiąc, kwartał lub rok bądź inny okres.

Wskazać jednocześnie należy, że (...) rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku. Sformułowanie „nie rzadziej niż raz w roku” oznacza, że okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. (...)”

Wystawienie faktury lub otrzymanie należność od kontrahenta przez biuro rachunkowe Poznań, przed ostatnim dniem okresu rozliczeniowego nie ma znaczenia dla momentu powstania przychodu. Biuro rachunkowe rozpozna datę powstania przychodu zawsze na koniec okresu rozliczeniowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.272.2017.3.MST).

Gdyby świadczona przez biuro rachunkowe usługa księgowa nie była rozliczana w okresach rozliczeniowych np. miała charakter sporadyczny lub jednorazowy wówczas przychód z tytułu świadczenia takiej usługi powstałby w dniu jej wykonania, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.