Umowy zlecenia po nowemu od 1 stycznia 2017 r.

Żródło: biuro ksiegowe w Poznaniu, AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 29-12-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów zleceń lub świadczenia usługi wysokość wynagrodzenia będzie musiała zostać ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia wyniesie 13 zł. Minimalna stawka godzinowa będzie dotyczyła umów zleceń oraz umów o świadczenie usług podpisywanych przez przedsiębiorców lub inne jednostki organizacyjne z osobami fizycznymi:

  • niewykonującymi działalności gospodarczej;
  • prowadzącymi działalność gospodarczą, jeśli nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami, tzw. samozatrudnionymi.

 

umowy zlecenia w biurze rachunkowym w poznaniu

Wyłączenia

Przepisów o stawce minimalnej nie stosuje się między innymi do umów zleceń i świadczenia usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Według art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, strony w umowie powinny ustalić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Sankcje

Przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, który wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Wróć do listy