Zawieszenie działalności a poniesione wydatki.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 03-03-2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W myśl art. 14a ust. 3 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu przedsiębiorca:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W świetle powyższego, wydatki ponoszone w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, które służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, są kosztem uzyskania przychodów. Do wydatków tych możemy zaliczyć takie wydatki jak: wynajem lokalu, raty leasingowe za samochód, opłaty za telefon komórkowy, ubezpieczenie OC związane z prowadzeniem działalności gospodarczej itp.

Podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony w zakresie tej działalności z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek. Zawieszenie działalności nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu przeznaczonym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Należy również dodać, iż w trakcie okresu zawieszenia działalności przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić ewidencje podatkowe.

Wróć do listy