Stawka podatku VAT na stałą zabudowę szaf wnękowych od 2011 r.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000062, 02-11-2010 r.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ponadto zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r., w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę 7% stosuje się m.in. w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego nie będących obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 41 ust. 12 tej ustawy.

Ograniczenie czasowe obowiązywania § 37 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. wynika z faktu, iż na mocy Dyrektywy 75 z dnia 20 grudnia 2007 r., zmieniającej Dyrektywę 112, Polska uzyskała zgodę na przedłużenie obniżonych stawek w odniesieniu do niektórych towarów i usług w terminie do 31 grudnia 2010 r.

Dyrektywa 75 przewiduje utrzymać stawkę obniżoną co najmniej 7 % w odniesieniu do świadczenia usług restauracyjnych, a także usług związanych z budową, remontem i przebudową budynków mieszkalnych, które nie są wykonane w ramach polityki społecznej, z wyłączeniem materiałów budowlanych oraz w odniesieniu do dostaw, przed pierwszym zasiedleniem, budynków mieszkalnych lub części budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit a) Dyrektywy 112.

Polska, może również do dnia 31 grudnia 2010 r. utrzymać stawkę obniżoną wynoszącą co najmniej 3% w odniesieniu do dostawy środków spożywczych, o których mowa w pkt 1 załącznika III Dyrektywy 112.

Oznacza to, że po dniu 31 grudnia 2010 r., jeśli przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie, obniżona stawka na towary i usługi wymienione w § 37 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. będzie wynikała jedynie z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r., które nie mogą w tym zakresie pozostawać w sprzeczności z zapisami dyrektywy w sprawie VAT.

W związku z powyższym nasuwa się wiec pytanie, czy od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkowane dotychczas 7% podatkiem od towarów i usług, usługi zabudowy szaf wnękowych w budownictwie mieszkaniowym będą nadal opodatkowane stawką preferencyjną czy też zastosowanie będzie miała proponowana od nowego roku podstawowa 23% stawka podatku od towarów i usług.

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem organów podatkowych świadczenie usług wytworzenia i montażu szaf wnękowych do stałej zabudowy klasyfikowane jest dla celów podatkowych według PKWiU 45.42.12 jako roboty związane z montażem pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej i PKWiU 45.42.13 jako roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej.

W związku z powyższym wnioskować należy, że do usług wytwarzania i montażu szaf wnękowych od dnia 1 stycznia 2011 r. nie będzie miał zastosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, który ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Od dnia 1 stycznia 2011 r. dla usług zabudowy szaf wnękowych w budownictwie mieszkaniowym zastosowanie będzie miała proponowana nowa podstawowa 23 % stawka podatku od towarów i usług.

Czy istnieje prawdopodobieństwo utrzymania stawki obniżonej podatku od towarów i usług na usługi zabudowy szaf wnękowych również po 31 grudnia 2010 r.? Jak wcześniej wspomniano, Polska uzyskała zgodę na przedłużenie obniżonych stawek w odniesieniu do niektórych towarów i usług w terminie do 31 grudnia 2010 r. Dyrektywa 112 nie przewiduje trybu wystąpienia państwa członkowskich o przedłużenie derogacji akcesyjnych w zakresie stawek VAT, a zatem jedyną możliwością przedłużenia derogacji była by zmiana tej dyrektywy.

Ponieważ inicjatywa legislacyjna w zakresie zmiany dyrektywy przysługuje wyłącznie Komisji Europejskiej, minister finansów wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o przygotowanie propozycji legislacyjnej, która umożliwiłaby stosowanie przez Polskę derogacji w przedmiotowej sprawie, również po dniu 31 grudnia 2010 r. Mając jednak na uwadze trudności z uzyskaniem okresowego przedłużenia obecnej derogacji w 2007 r., zmiana dyrektywy wymaga bowiem zgody wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, trudno dziś wyrokować o tym, jaka zostanie przez Komisję Europejską podjęta decyzja.

Stanowisko takie wynika z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 6 maja 2010 r. na interpelacje nr 15591 z dnia 15 kwietnia 2010 r., w której postawiono pytanie, czy rząd podejmie kroki aby utrzymać obecnie obowiązujące stawki VAT na żywność, książki i mieszkania.

Wróć do listy