Ze zwolnienia z VAT korzystają usługi świadczone na rzecz beneficjenta.

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000103, 16-08-2011 r.

Podatnicy nadal mają wątpliwości co do zasad korzystania ze zwolnień z podatku od towarów i usług w zakresie świadczonych przez nich usług edukacyjnych. W jednej z najnowszych interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z dnia 4 sierpnia 2011 r. znak IBPP1/443-806/11/KW) znajdziemy wyjaśnienie, pod jakimi warunkami ze zwolnienia może skorzystać firma szkoleniowa w przypadku gdy wykonuje usługi na rzecz prywatnej firmy, która otrzymała dofinansowanie ze środków publicznych.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Wnioskodawca świadczył usługi szkoleniowe na rzecz firmy prywatnej, które uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych na przeszkolenie swoich pracowników. Szkoleniem objęci byli menedżerowie, a ich celem był generalnie wzrost efektywności ich działania i rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w sytuacjach biznesowych. Zleceniodawca Wnioskodawcy uzyskał dofinansowanie w wysokości 70 %.

Wnioskodawca pytał, czy w takiej sytuacji świadcząc usługi szkoleniowe jako zleceniobiorca beneficjenta środków publicznych może skorzystać ze zwolnienia na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 73, poz. 392) zgodnie z którym, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Organ zgodził się z Wnioskodawcą i uznał, iż w przedstawionej sytuacji usługi szkoleniowe będą korzystać ze zwolnienia. Organ uznał ostatecznie, że Wnioskodawca realizując projekt w zakresie szkolenia menedżerskiego dla pracowników klienta zamawiającego szkolenie świadczy usługi nauczania pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem menedżera lub też nauczania mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Zdaniem organu skoro są one sfinansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych zastosowanie znajdzie § 13 ust.1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Organ stwierdził jednak dodatkowo, że usługi szkoleniowe wykonywane przez zleceniobiorcę na rzecz beneficjanta będą zwolnione przy założeniu, że środki którymi zleceniodawca płaci Wnioskodawcy, są środkami uwzględnianymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie tego rodzaju usługi szkoleniowej, a wystawiona faktura stanowi dla zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego przez niego projektu.

Wróć do listy