Unia Europejska będzie upraszczać rachunkowość firm.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 28-10-2010 r.

Resort finansów rozważy uproszczenie przepisów o rachunkowości dla małych i średnich firm po zakończeniu prac na poziomie Unii Europejskiej. Konieczność zatrudniania do obsługi finansów przedsiębiorców wykwalifikowanych osób podnosi koszty prowadzenia działalności. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17887/10) odniosło się do postulatu uproszczenia zasad prowadzenia rachunkowości małych i średnich firm.

Zdaniem MF uproszczonym urządzeniem księgowym, które zostało przewidziane wyłącznie dla celów podatkowych, jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych występuje dopiero wówczas, kiedy przychody netto z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1,2 mln euro.

Resort finansów poinformował, że obecnie nie jest przewidywane podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie uproszczenia rozwiązań dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, a także zmiany limitu przychodów zobowiązującego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Brak takiej inicjatywy MF uzasadnia tym, że aktualnie prowadzone są prace w zakresie regulacji o rachunkowości na poziomie Unii Europejskiej. W ramach projektu modernizacji i uproszczenia dyrektyw o rachunkowości Komisja Europejska przystąpiła w 2009 r. do rewizji zapisów IV i VII dyrektywy prawa spółek i planuje przedstawienie oficjalnego projektu dyrektywy na wiosnę 2011 r.

Temat uproszczenia przepisów o rachunkowości dla małych i średnich podmiotów może zostać podjęty po zakończeniu prac w zakresie regulacji o rachunkowości na poziomie Unii Europejskiej. Ponadto w ocenie resortu krótki okres obowiązywania podwyższonego do 1,2 euro limitu (prowadzony w sierpniu 2008 r.), a także trudne do przewidzenia ukształtowanie się poziomu kursu euro w kolejnych latach nie uzasadniają w najbliższym czasie podwyższenia kwoty limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wróć do listy