Zmiany w umowach na czas określony w 2016.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 20-01-2016 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r. wprowadza nowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe ograniczenia w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie umowy lub umów na czas określony. Zatrudnienie na podstawie powyższych umów nie będzie mogło trwać dłużej niż 33 miesiące, a liczba tych umów nie będzie mogła przekroczyć 3. Powyższe ograniczenia nie będą obowiązywały w razie zawarcia umowy na czas określony:

 • w celu zastępstwa innego pracownika,
 • do wykonywania prac dorywczych,
 • do wykonywania prac sezonowych,
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

W razie zastosowania jednego z powyższych powodów, pracodawca jest zobowiązany w umowie o pracę je wskazać. Obowiązkowi temu odpowiada nowy wzór umowy o pracę, który będzie obowiązywać od dnia 22 lutego 2016 r. Pracodawca, który skorzysta z niestosowania limitów zatrudnienia na podstawie obiektywnych przyczyn leżących po stronie zakładu, będzie zobowiązany poinformować na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy o tym fakcie. Od 22 lutego 2016 r. zmienia się również okres wypowiedzenia umowy na czas określony. Obecnie wypowiedzenie umowy o prace na czas określony wynosi 2 tygodnie. Po zmianach, okres wypowiedzenia będzie zależny od zakładowego stażu pracy. Okresy będą wynosiły:

 • 2 tygodnie – przy stażu zakładowym poniżej 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – jeżeli pracownik jest zatrudniony w danej firmie co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – jeżeli pracownik ma co najmniej trzyletni staż pracy.

Ustawa wprowadzająca nowe zasady zatrudniania terminowego zawiera również przepisy przejściowe. I tak:
– umowy na czas określony trwające w dniu 22 lutego 2016 r.:

 • będą traktowane jako pierwsze lub drugie dla potrzeb ilościowego limitu umów,
 • ulegną przekształceniu w umowę na czas nieokreślony po upływie 33 miesięcy liczonych od dnia 22 lutego 2016 r.,
 • nie będą podlegały limitom, jeżeli rozwiązanie umowy na czas określony zawartej przed 22 lutego 2016 r. przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy podlega szczególnej ochronie.

– wypowiedzenie umowy na czas określony trwającej w dniu 22 lutego 2016 r.:

 • dokonane przed 22 lutym 2016 r. będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach,
 • nie będzie mogło zostać dokonane, jeżeli umowa na czas określony została zawarta na czas do 6 miesięcy lub na czas dłuższy, ale bez klauzuli o wypowiedzeniu,
 • będzie zależne, jeżeli chodzi o okres wypowiedzenia, od stażu zakładowego liczonego od 22 lutego 2016.
Wróć do listy