Lokata na książeczce pozbawi ulgi mieszkaniowej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 29-12-2010 r.

Podatnik straci ulgę mieszkaniową, gdy środki ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości ulokuje na książeczce oszczędnościowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przypomniał, że ulga mieszkaniowa przy odziedziczonej lub darowanej nieruchomości polega na zwolnieniu z podatku spadkobiercy, jeśli ten będzie mieszkał w niej przez 5 lat. Ustawodawca określił dwa warunki, które należy spełnić łącznie, aby podatnik, któremu przysługiwała ulga, nie utracił jej wskutek zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat.

Podstawą uzasadniającą zbycie lokalu może być jedynie wyjątkowa sytuacja życiowa podatnika, która powoduje konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, np. jeżeli warunki mieszkaniowe wymagają poprawy. Za konieczność można uznać stan zdrowia podatnika, jeśli w sposób oczywisty utrudnia lub uniemożliwia realizację potrzeb mieszkaniowych w lokalu nabytym w drodze dziedziczenia, a także trudna sytuacja życiowa, rodzinna, która wymaga poprawy, zmiany.

Drugą przesłanką do zachowania ulgi jest nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na budowę albo nabycie innego lokalu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia lokalu nabytego w spadku (darowiźnie). W celu zachowania ulgi niezbędne jest łączne spełnienie obu warunków. W analizowanej sprawie podatnik spełnił pierwszy z warunków, tzn. sprzedaż mieszkania podyktowana była koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych (praca w innej miejscowości). Natomiast nie spełnił drugiego warunku zawartego w przepisach, tj. nie nabył nowego budynku, lokalu mieszkalnego, nie uzyskał pozwolenia na budowę domu.

Choć zdeponowanie uzyskanych ze sprzedaży środków pieniężnych na książeczce mieszkaniowej spełnia cel mieszkaniowy, bo zapewnia podatnikowi w przyszłości miejsce zamieszkania, to jednak nie spełnia wymagań dotyczących ulgi mieszkaniowej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 grudnia 2010 r. (nr IPPB2/436-483/10-2/MZ).

Wróć do listy