VAT 2011: zmienią się nie tylko stawki podatku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16-12-2010 r.

Z początkiem 2011 roku zmianie ulegną stawki podatkowe w podatku od towarów i usług. Na tym jednak zmiany w VAT się nie kończą. Dotyczyć one będą także stosowania nowej PKWiU, czy odliczeń od zakupu samochodów osobowych. Wśród zmian w ustawie o podatku od towarów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., należy wskazać na zmianę definicji towaru.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług za towar uznaje się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Od 1 stycznia 2011 r. przez pojęcie towary, na gruncie przepisów o VAT, będzie się rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Pomimo sygnalizowanej zmiany definicji towarów nadal przy ich identyfikacji trzeba będzie korzystać z klasyfikacji statystycznych. Towary i usługi będą identyfikowane z użyciem PKWiU z 2008 r. wtedy, gdy dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie będą powoływały symbole statystyczne. Jeżeli więc w przepisach o VAT pojawi się odwołanie do klasyfikacji statystycznej, to taką klasyfikację należy zastosować.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. duże zmiany zaczną obowiązywać również w zakresie zwolnień podatkowych. Można wskazać, że wchodząca w życie z początkiem nowego roku nowelizacja ustawy o VAT jest w tym zakresie próbą uregulowania kwestii zwolnień podatkowych w sposób bardziej zbliżony do wspólnotowych przepisów dotyczących wspólnego systemu VAT.

Odnosząc się do samych zmian, warto wskazać, po pierwsze, na poszerzenie regulacji art.43 ust.1 ustawy o VAT. Druga warta zasygnalizowania zmiana dotyczy tego, że do opisania zwolnień podatkowych w podatku od towarów i usług nie stosuje się już klasyfikacji statystycznych. W miejsce klasyfikacji statystycznych określa się w sposób opisowy konkretne warunki, które muszą być spełnione, aby podatnik korzystał ze zwolnienia. Powyższe zmiany najlepiej zobrazuje uregulowanie dotyczące zwolnienia dotyczącego usług medycznych. Od 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku VAT będą:

  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej;
  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, oraz przez psychologów.
Wróć do listy