Miejsce świadczenia usług szkoleniowych i skutki w podatku VAT.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000057, 27-09-2010 r.

W celu ustalenia miejsca świadczenia usług szkoleniowych (edukacyjnych) należy odwołać się do art. 2 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone.

Zatem dla usług szkoleniowych odbywających się faktycznie na terytorium Polski miejscem świadczenia tych usług będzie terytorium Polski. W odniesieniu natomiast do usług szkoleniowych, których faktycznym miejscem świadczenia jest terytorium innych państw członkowskich oraz terytorium państwa trzeciego, usługi te nie podlegają opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.

W odniesieniu natomiast do usług szkoleniowych świadczonych od dnia 1 stycznia 2011 r. miejsce ich świadczenia będzie zależne od statusu nabywcy usługi. W przypadku usługi szkoleniowej będzie trzeba ustalić, czy usługa jest wykonywana na rzecz podatnika czy na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, przy czym ustawa o podatku towarów i usług w art. 28a przewiduje definicję podatnika specjalnie dla określania miejsca świadczenia usług.

Nie należy zatem mylić jej z definicją podatnika podatku od towarów i usług zawartą w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. W przypadku gdy usługi szkoleniowe świadczone będą na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, miejsce świadczenia usług szkoleniowych trzeba będzie ustalić w oparciu o art. 28g ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

W takiej sytuacji miejscem świadczenia usług szkoleniowych będzie miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana. Natomiast gdy usługi te świadczone będą na rzecz podatników, miejsce opodatkowania należy ustalić z zastosowaniem zasady ogólnej określonej w art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług.

Wróć do listy