Spółka cywilna: mąż może rozliczyć się wspólnie ze zmarłą żoną.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18-08-2010 r.

Spółka cywilna: mąż może rozliczyć się wspólnie ze zmarłą żoną. Podatnik może w rocznym PIT wykazać dochody swoje i zmarłej żony. Dotyczy to także dochodów ze wspólnej spółki cywilnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jakie skutki podatkowe wiążą się ze śmiercią wspólnika spółki cywilnej.

W analizowanej przez izbę sprawie jednym ze wspólników trzyosobowej spółki cywilnej była żona podatnika, która zmarła 1 sierpnia 2009 r. Umowa spółki nie zawiera zapisu, co dzieje się z udziałami wspólnika w razie jego śmierci, dlatego 2 sierpnia podatnik wraz ze wspólnikiem podjęli decyzję o zmianie proporcji udziałów.

Decyzję swoją wprowadzili aneksem do umowy spółki, w którym określono, że od 2 sierpnia 2009 r. 20 proc. udziałów po zmarłej żonie przejął podatnik. Ponadto we wspólnym zeznaniu PIT-36 za 2009 rok podatnik wykazał przychody zmarłej żony za okres od 1 stycznia do 1 sierpnia 2009 r.

Według stołecznej izby, od dnia śmierci żony podatnika spółka cywilna stała się spółką dwuosobową, ponieważ w umowie spółki nie zawarto odpowiedniej klauzuli, zgodnie z którą spadkobiercy wspólnika wchodzą do spółki. Podział przychodów i kosztów między wspólnikami spółki cywilnej powinien być dokonany jednolicie, w takiej proporcji, w jakiej poszczególni wspólnicy partycypują w zyskach tej spółki.

Proporcję tę ustala się w stosunku do przysługującego wspólnikowi udziału w przychodach i kosztach spółki komandytowej, stosownie do postanowień zawartych w umowie spółki, przy czym przez pojęcie udział należy rozumieć udział w zyskach tej spółki.

Podatnik powinien wykazać w zeznaniu podatkowym wysokość swojego udziału w zyskach spółki stosownie do treści umowy spółki cywilnej. Zobowiązany jest także do potwierdzenia własnoręcznym podpisem danych wykazanych w zeznaniu podatkowym, a więc nie można co do zasady złożyć zeznania w imieniu zmarłego podatnika.

Dlatego też skutkiem śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie roku jest brak osoby uprawnionej do złożenia rocznego zeznania. Według Izby Skarbowej w Warszawie podatnik dokonał prawidłowego rozliczenia posiadanych udziałów w spółce cywilnej w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2009 rok. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 sierpnia 2010 r. (nr IPPB1/415-422/10-4/KS).

Wróć do listy