Sprzedaż samochodu osobowego a podatek VAT.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o., 15-10-2014 r.

Zgodnie z artykułem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolniona jest z podatku VAT, dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z powyższym, sprzedaż samochodów, od których przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT, należy opodatkować na zasadach ogólnych, stosując stawkę 23%.

samochód w biurze rachunkowym

Obowiązek podatkowy dla zbycia samochodu osobowego powstaje w momencie dokonania dostawy, a jeśli przed jej dokonaniem otrzymano część lub całość zapłaty, decyduje moment jej otrzymania. Jeśli zgodnie z warunkami dostawy przeniesienie prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel następuje z chwilą jego odbioru potwierdzonego stosownym protokołem, dostawa ma miejsce z chwilą podpisania tego protokołu. Dzień wystawienia faktury pozostaje bez wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Podatnik dokonujący zbycia samochodu osobowego, od którego dokonał częściowego odliczenia podatku VAT, ma możliwość na podstawie art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług odzyskania wcześniej nieodliczonego podatku VAT. Odzyskanie części nieodliczonego podatku VAT od zakupu samochodu następuje pod warunkiem, że sprzedaż samochodu nastąpi w ciągu 60 miesięcy (lub 12 miesięcy – jeżeli wartość początkowa samochodu nie przekracza 15.000 zł), licząc od miesiąca jego zakupu.

Wróć do listy