Jak spółka rozliczy wypłaconą dywidendę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19-01-2011 r.

Spółki kapitałowe wypłacające dywidendy muszą wypełnić deklaracje, które przesyłają udziałowcom oraz organowi podatkowemu. Przychody z dywidend są opodatkowane w sposób ryczałtowy. Oznacza to, że spółka wypłacająca dywidendę jest płatnikiem podatku, a odbiorca dywidendy otrzymuje należność pomniejszoną o należny 19-proc. podatek.

Płatnik w terminie wypłaty należności pobiera podatek, a następnie w terminie do 7 dnia następnego miesiąca wpłaca ten podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku.

Podstawa prawna

Art. 10, art. 19, art. 21-22, art. 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Wróć do listy