Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o., 24-11-2014 r.

Od 1 lipca 2011 r. istnieje możliwość przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (KSH). Zgodnie z przepisami KSH do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

  • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  • powołania członków organów spółki przekształconej;
  • zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej.

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Do planu tego należy dołączyć: projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projekt aktu statutu spółki, wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Plan przekształcenia

Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego i należy go poddać badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczonego – na wniosek przedsiębiorcy – przez właściwy sąd rejestrowy. Po otrzymaniu opinii o planie przekształcenia przedsiębiorca składa oświadczenie o przekształceniu, które powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i podpisuje akt założycielski spółki. Po wypełnieniu powyższych obowiązków należy złożyć wniosek o wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

przekształcenie biura rachunkowego

 

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Zgodnie zaś z przepisami Ordynacji podatkowej, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Wróć do listy