Czy spółka przekształcona ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000065, 22-11-2010 r.

Czy spółka przekształcona ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty poniesione w związku z procesem przekształcania, wystawionych przed dniem przekształcenia?

Aby określić, czy spółka przekształcana ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty poniesione w związku z procesem przekształcania, w pierwszej kolejności należy określić charakter związku występującego między poniesionymi wydatkami, a prowadzoną przez podatnika działalnością.

Jeżeli spółka do dnia przekształcenia ponosi szereg wydatków związanych z procesem przekształcania. Następnie jako już spółka przekształcona również ponosi koszty związane z przekształceniem, to w takiej sytuacji wydaje się zasadne aby uznać, że w przedmiotowej sprawie zachodzi pośredni związek wydatków związanych z procesem przekształcania z działalnością opodatkowaną.

Należy więc przyjąć, że takie wydatki można zakwalifikować do ogólnych wydatków dotyczących działalności gospodarczej. Zgodnie natomiast z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Stosownie do art. 553 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Analogiczna regulacja w zakresie sukcesji praw i obowiązków podmiotu przekształconego istnieje w art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej.

Stosownie do postanowień art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku; przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki.

Wnioskować należy więc, że spółka przekształcona, otrzymuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Sukcesja ta obejmuje wiec prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podsumowując należy wiec stwierdzić, że jeżeli przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to wydatki poniesione związku z procesem przekształcania, jako że zapewniają możliwość dalszego wykonywania tych czynności, należy uznać za czynności, które służą prowadzeniu działalności opodatkowanej.

W takiej sytuacji spółka przekształcona jest uprawniona do uwzględnienia, w jej rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług, podatku naliczonego który przysługiwał do odliczenia podatnikowi przed przekształceniem, np. z faktur wystawionych na spółkę lecz przez nią nierozliczonych.

Tożsame stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2010 r. (sygn. IBPP3/443 – 610/10/PH).

Wróć do listy