Przedawnienie po pięciu latach od sprzedaży mieszkania.

Źródło: Rzeczpospolita, 02-01-2012 r.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem zbycia lokalu, a nie z upływem terminu na wydanie pieniędzy z jego zbycia na kolejną nieruchomość. Tak wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów.

Zagadnienie dotyczy opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na zasadach obowiązujących do końca 2006 r. Zgodnie z ówczesnymi przepisami cała kwota uzyskana ze sprzedaży, bez pomniejszania jej o koszty, była obciążona zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc. Daninę trzeba było wpłacić na konto urzędu skarbowego w terminie do 14 dni od odpłatnego zbycia. Przykrego obowiązku można było uniknąć pod warunkiem złożenia w tym terminie oświadczenia, że przychód uzyskany ze sprzedaży zbywca przeznaczy w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe.

Jeśli pomimo oświadczenia nie wydał środków uzyskanych ze sprzedaży na zadeklarowany cel, był zmuszony zapłacić zaległy podatek i połowę odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. W takim stanie prawnym wątpliwości budził termin przedawnienia zobowiązania wobec fiskusa, gdy podatnik nie wydał pieniędzy ze sprzedaży na cel uprawniający do zwolnienia z daniny.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej zobowiązanie przedawnia się z upływem pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W związku z tym organy podatkowe uznawały, że pięcioletni termin liczy się od końca roku, w którym wypadł dzień następujący po upływie dwóch lat od daty sprzedaży mieszkania.

Stanowisko przeciwne zakłada z kolei, że zobowiązanie przedawnia się z końcem okresu pięcioletniego liczonego od końca roku, w którym podatnik miałby zapłacić podatek, gdyby nie złożył oświadczenia.Po wielu przegranych sprawach sądowych fiskus zmienił zdanie, czego efektem jest opisywana interpretacja. Złożenie przez podatnika oświadczenia nie powoduje zmiany terminu płatności zryczałtowanego 10-proc. podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych – przyznał minister.

Jak wyjaśnił, złożenie takiego oświadczenia nie warunkuje automatycznie zastosowania zwolnienia z daniny. Do preferencji uprawnia dopiero faktyczne wydatkowanie zgodne z wcześniejszą zapowiedzią. Z nowelizacji ustawy o PIT wynika, że przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 2007 r. mają zastosowanie do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r.

Wróć do listy