Skutki podatkowe przekazania prezentu powyżej 100 zł.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000161, 24-09-2012 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 2 tej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Takie brzmienie przepisu wskazuje, że w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem towaru, przekazanie to musi być opodatkowane, jeżeli podatnikowi przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem wszelkie nieodpłatne przekazania towarów na cele reklamowe i reprezentacyjne, jako prezenty dla kontrahentów i klientów, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl ust. 3, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Przez prezenty o małej wartości należy zgodnie z ust. 4 rozumieć przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Niezależnie od tego, czy Spółka będzie prowadziła ewidencję osób obdarowanych, czy nie, nieodpłatne przekazanie towaru o wartości przekraczającej 100 zł., przy nabyciu którego przysługiwało Jej prawo do odliczenia VAT, należy opodatkować. Nie ma przy tym znaczenia, czy wydanie związane jest z prowadzonym przedsiębiorstwem.

W praktyce mogą się pojawiać wątpliwości dotyczące rozróżnienia wręczania towaru jako prezentu od wręczania próbki. W przypadku próbek nie ma ograniczeń co do wartości zarówno jednostkowej jak i łącznej towarów stanowiących próbki.

Wróć do listy