Moment powstania przychodu z umorzenia pożyczki.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 05-07-2016 r.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 29 lutego 2016 r., nr DD6/033/414/SOH/12/PK-2087 uznał, że wartość umorzonej pożyczki stanowi przychód podatkowy i powstaje w dniu zawarcia umowy o umorzeniu. Przedsiębiorstwo wystąpiło o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu umorzonej pożyczki oraz określenia daty powstania takiego przychodu.

 

pożyczka udzielona przez biuro rachunkowe
W ocenie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Na mocy wymienionego przepisu, w Przedsiębiorstwie wartość umorzonej pożyczki stanowi przychód podatkowy. Skutkiem umorzenia jest bowiem zmniejszenie lub zlikwidowanie w całości lub w części zobowiązania dłużnika w stosunku do wierzyciela, za jego zgodą, co prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania.

W omawianym przypadku pożyczkodawca w zawartej umowie zwolnił Przedsiębiorstwo (pożyczkobiorcę) z długu, a Przedsiębiorstwo (jako dłużnik) to zwolnienie przyjęło. Odnośnie momentu powstania tego przychodu Minister zauważył, że umorzenie zobowiązania w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostało zdefiniowane. Jego słownikowe znaczenie oznacza zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowiązania pieniężnego poprzez uzyskanie zrzeczenia się należności przez wierzyciela lub spłatę stopniową długu. Momentem, w którym Przedsiębiorstwo w sposób definitywny wyzbyła się długu wobec pożyczkodawcy z tytułu zaciągniętej pożyczki, była data złożenia oświadczenia woli przez wierzyciela (pożyczkodawcę) o zwolnieniu pożyczkobiorcy (przedsiębiorstwa) z długu i przyjęcie przez pożyczkobiorcę tego zwolnienia.

Wróć do listy