VAT 2011: wykonanie usługi ma wpływ na stawkę.

Źródło: Dziennik Gaazeta Prawna, 01-12-2010 r.

Czynności wykonane w 2010 roku, dla których obowiązek podatkowy powstanie w nowym roku, będą opodatkowane starymi stawkami VAT. Wzrost stawek VAT od przyszłego roku nie powinien przynieść niespodzianek w ich zastosowaniu, gdy obowiązek podatkowy powstanie w innym momencie niż wykonanie usługi.

W ustawie nowelizującej ustawę o VAT określono, że w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

Oznacza to, że gdy obowiązek podatkowy powstał w nowym roku, to zastosowanie znajdą stare stawki VAT dla czynności wykonanych w tym właśnie roku. Ponadto czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, z zastrzeżeniem tzw. usług ciągłych. Przy rozliczeniu VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak istnieje wiele wyjątków od tej zasady.

Przykładowo, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi.

Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności wykonanej w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku. Jednak zasad tych nie stosuje się w przypadku importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Wróć do listy