Czy poczęstunek należy opodatkować?

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego, 25-07-2011 r.

W sytuacji gdy organy podatkowe wciąż nie reprezentują jednolitego stanowiska w kwestii możliwości opodatkowania przychodu pracowników uczestniczących w imprezach firmowych, warto zwrócić uwagę na orzecznictwo sądów administracyjnych. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

W wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r., (sygn. akt I SA/Gd 140/11) zajął on stanowisko w kwestii opodatkowania zapewnionego przez pracodawcę poczęstunku w formie szwedzkiego stołu. W przedmiotowej sprawie spółka zadała pytanie czy w przypadku, gdy nie posiada informacji o ilości osób uczestniczących w spotkaniu oraz gdy brak jest możliwości indywidualizacji świadczenia konkretnemu pracownikowi, poczęstunek w formie szwedzkiego stołu należy uznać jako przychód ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz w jakiej wysokości ustalić ewentualną podstawę opodatkowania.

Organ podatkowy stwierdził, że sama możliwość udziału w imprezie zorganizowanej przez pracodawcę prowadzi do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyznał jednak rację podatnikowi. W jego ocenie istota problemu sprowadziła się do rozstrzygnięcia sposobu ustalenia podstawy opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez pracowników w ramach imprez firmowych, z których to może ale nie musi korzystać.

Zdaniem WSA w przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik ze świadczeń korzystał czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy; nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość.

Pracodawca, w takiej sytuacji, nie jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów.

Wróć do listy