Pełnomocnik w firmie.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 27-01-2016 r.

Przedsiębiorca prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą może ustanowić pełnomocnika, który wyręczy w wielu sprawach związanych z prowadzeniem firmy. Zakres czynności, które może podejmować pełnomocnik w imieniu mocodawcy (przedsiębiorcy) uzależniony jest od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa. Najszerszym rodzajem pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo ogólne. Obejmuje ono umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do takich spraw należą m.in. bieżące sprawy przedsiębiorstwa, zawieranie umów najmu itp.

Podjęcie przez pełnomocnika czynności przekraczających zwykły zarząd, wymaga udzielenie pełnomocnictwa, które określi rodzaj tych czynności. Dla ważności pełnomocnictwa niezbędne jest jego zawarcie w formie pisemnej. Przedsiębiorca ustanawiający pełnomocnika, powinien dokonać jego zgłoszenia do rejestru pełnomocnictw działającego w ramach CEIDG. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza CEIDG-1. Ujawnieniu w rejestrze podlegają dane pełnomocnika ustanowionego przez przedsiębiorcę wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo.

 

pełnomocnik w biurze rachunkowym w Poznaniu

 

Udzielenie przez przedsiębiorcę pełnomocnictwa osobie z najbliższej rodziny np. małżonkowi nie rodzić obowiązku ubezpieczenia tej osoby i opłacania za nią składek. Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ponadto dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak nie każda pomoc członka rodziny wiąże się z powyższymi obowiązkami, bowiem jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2008 r.: „Za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych uznać należy taką pomoc udzieloną przedsiębiorcy przez jego małżonka, która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia współdziałanie przy tym przedsięwzięciu.”

Wróć do listy