Nie każdą darowiznę dla szkoły można odliczyć.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20-09-2010 r.

Odliczeniu od dochodu nie podlega darowizna, która jest przekazana na rzecz szkół, które są finansowane ze środków publicznych. Przedsiębiorcy będący zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi, mogą pomniejszyć dochód o wartość przekazanej darowizny na cele pożytku publicznego, ale tylko określonej grupie podmiotów. Od dochodu odlicza się darowizny przekazane na realizację działań społecznie użytecznych, ale tylko podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy wraz z początkiem tego roku szkolnego przekazali szkołom czy placówkom oświatowym, np. komputery czy oprogramowanie albo meble, nie zawsze będą mogli skorzystać z prawa do odliczenia, mimo że realizowane przez szkoły zadania są związane z edukacją czy oświatą i wychowaniem. O możliwości odliczenia decyduje status prawny placówki.

Zgodnie z przepisami o systemie oświaty szkoły mogą być zakładane i prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną czy osobę fizyczną. Przy czym jednostki samorządu mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. Jednocześnie działalność pożytku publicznego mogą prowadzić organizacje pozarządowe, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, oraz inne organizacje (w tym fundacje i stowarzyszenia), a także organizacje kościelne oraz spółki kapitałowe, które działają w sferze zadań publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Oznacza to, że jeśli szkoła publiczna prowadzona jest przez jednostkę samorządu (sektor finansów publicznych), to nie może być uznana za organizację pozarządową pożytku publicznego i tym samym darowizna dla takiej szkoły nie podlega odliczeniu od dochodu. Natomiast darowizny na rzecz szkół niepublicznych spełniających opisane warunki ustawowe mogą być odliczane.

Wróć do listy