Obowiązkowy mechanizm podzielnej płatności.

Od 1 listopada 2019 r. zostanie wprowadzony obowiązkowy split payment (mechanizm podzielnej płatności). Zostaną nim objęte faktury, w których kwota należności ogółem będzie przekraczać 15 000,00 zł lub równowartość tej kwoty, dokumentujące nabycie towarów, usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15.000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (te poniżej 15.000 zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.

Oznaczenie na fakturach: „mechanizm podzielnej płatności”

Ponadto, wprowadzono nowe oznaczenie na fakturach. W przypadku dokumentowania transakcji objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielnej płatności na fakturach trzeba będzie umieszczać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

mechanizm podzielnej płatności

Sankcje

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez umieszczenia na niej wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej fakturze.

Sankcje przewidziano również dla nabywcy towaru lub usługi. Jeżeli nabywca, pomimo ustawowego obowiązku, nie dokona płatności z zastosowaniem systemu split payment, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku, przypadającej na nabyte towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której będzie dotyczyć płatność.

Ponadto ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi podatnicy (w przypadku osób fizycznych będą to podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą) nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (powyżej 15.000 zł) obejmująca towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, została dokonana w inny sposób.

Mechanizm podzielnej płatności nie będzie miał zastosowania w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego (tj. uregulowania należności w drodze kompensaty) – w zakresie, w jakim kwoty należności będą potrącane.

Zbiorcze regulowanie faktur w ramach split payment

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności będzie mogła dotyczyć więcej niż jednej faktury (obecnie można dokonywać przelewu z zastosowaniem podzielnej płatnści wyłącznie za jedną fakturę).

Warunkiem zapłaty jednym przelewem za kilka faktur ma być jednak ich wystawienie przez jednego dostawcę,usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. W przypadku zapłaty w ramach podzielnej płatności za kilka faktur komunikat przelewu będzie:

  • obejmował wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc,
  • zawierał kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w ww. fakturach, zawierał okres, za który dokonywana jest płatność (zamiast numeru faktury).

Zmiany w sposobie dokumentowania transakcji w obrocie krajowym

W związku z wprowadzeniem obligatoryjnego systemu podzielnej płatności (zastępującego mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w obrocie krajowym) dokonano zmian w zasadach dokumentowania transakcji, w ten sposób, że:

  • wyrazy „odwrotne obciążenie” będą umieszczane wyłącznie na fakturach z kontrahentami zagranicznymi (dokumentujących dostawę towarów lub wykonanie usług, dla których obowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi),
  • uchylono art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, odnoszący się do sposobu wystawienia faktury w obrocie krajowym, dokumentującej transakcje objęte odwrotnym obciążeniem VAT.
Wróć do listy