Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000115, 07-11-2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt I SA/Rz 573/11) orzekł w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Uznał w nim, że usługa refakturowana jest usługą odrębną od usługi pierwotnej. W związku z tym, że w przypadku refakturowania usług przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają odrębnego momentu powstania obowiązku podatkowego, w praktyce powstaje wiele wątpliwości dotyczących tego zagadnienia.

Częstym problemem jest m.in. prawidłowe określenie momentu, w którym podatnik refakturuje usługi – czy należy mieć na uwadze moment, w którym usługa została wykonana, czy też moment przeniesienia kosztów tej usługi na podmiot, który z niej korzysta. W przedmiotowym wyroku sąd orzekł, że – w zależności od rodzaju odprzedawanej usługi – stosować należy zasady ogólne, albo zasady określające szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

Tym samym w przypadku usług, których wykonanie winno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia „refaktury”. Sąd w uzasadnieniu stwierdził, że mając na uwadze art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć, że mimo że przy refakturowaniu usług świadczona jest jedna usługa, to dla celów podatkowych należy przyjąć, że była ona wyświadczona dwa razy, czyli była przedmiotem dwóch odrębnych transakcji.

Wróć do listy