Nowe zasady fakturowania od dnia 1 stycznia 2013 r.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu AMS Zarządzanie Rachunkowością, 15-11-2012 r.

W projekcie zmian do rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur oraz sposobu ich przechowywania, zmianie uległo wiele zasad dotyczących dokumentowania transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany. Proponowane zmiany powodują, że w obrocie prawnym przestaną istnieć dotychczasowe dokumenty, takie jak faktura VAT, faktura wewnętrzna, nota korygująca. Zdarzenia rodzące obowiązek podatkowy w podatku VAT będą dokumentowane nowym dokumentem, występującym pod nazwą „faktura”.

Od 1 stycznia 2013 roku zmiany przewidują, że czynności zwolnione z opodatkowania mogą być dokumentowane fakturami. W projekcie §3 rozporządzenia, wprowadzono możliwość wystawiania faktur przez zarejestrowanych podatników zwolnionych z VAT. Na mocy nowych regulacji podatnik będzie miał możliwość wyboru – czy udokumentować wykonaną czynność fakturą VAT, czy też rachunkiem, wystawionym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

W stanie prawnym od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku, brak będzie regulacji dotyczących potwierdzania odbioru faktury korygującej jako warunku obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego. Obowiązujące przepisy nakazują uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej w razie zmniejszenia ceny. W przepisach rozporządzenia w sprawie faktur zostaną również określone elementy, jakie powinna zawierać faktura VAT.

W porównaniu do aktualnie obowiązujących przepisów proponuje się wprowadzenie w tym zakresie kilku istotnych zmian. Zlikwidowano obowiązek umieszczania na fakturach dokumentujących nabycie paliw numeru rejestracyjnego samochodu, jak również adnotacji „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca. W rozporządzeniu w § 5 wprowadzona zostanie możliwość wystawiania faktur uproszczonych. Będą to dokumenty wystawiane wówczas, gdy kwota faktury (kwota należności ogółem) nie przekroczy 450 zł (albo 100 euro).

Faktury uproszczone nie będą musiały zawierać imion i nazwisk lub nazw nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów a także danych takich jak:

  • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
  • stawka podatku,
  • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

pod warunkiem, że faktura taka zawierać będzie dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku.
Zgodnie z projektowanym § 9 ust. 2 rozporządzenia, wprowadzono nieistniejącą obecnie możliwość wystawienia jednej faktury dokumentującej czynności wykonane w danym miesiącu. Faktura będzie musiała być wystawiona najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, w którym miały miejsce dostawy towarów lub były świadczone usługi. W projekcie zmian wprowadzono obowiązek podania danych wynikających z art. 226 dyrektywy w sprawie VAT, czyli umieszczania na fakturze wyrazów: „metoda kasowa”, „samofakturowanie”, „procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki”, „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”, czy „odwrotne obciążenie”. W odniesieniu do faktur wystawianych przez nabywców towarów i usług znacznie złagodzono wymogi formalne. Kwestię wyboru „samofakturowania” i sposobu zatwierdzania poszczególnych faktur przez sprzedawcę pozostawiono w gestii stron transakcji.

Należy podkreślić, że w założeniu, omawiane rozporządzenie będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 czerwca 2013 r., a dopiero od 1 lipca 2013 r. przepisy odnoszące się do fakturowania zostaną przeniesione do ustawy o VAT.

Wróć do listy