Bezpłatne noclegi dla pracowników.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 17-01-2017 r.

Pokrycie przez Spółkę wydatków noclegów, kosztów związanych z przejazdami lub ich zwrot pracownikom mobilnym, w sytuacji gdyby zostały one uprzednio pokryte z ich prywatnych środków pieniężnych nie stanowi dla tych pracowników przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22.06.2016 r. numer IPPB4/4511-510/16-2/GF uznał, że wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych koszty noclegów w hotelach, koszty związane z przejazdami (bilety kolejowe, autobusowe, lotnicze), koszty konsumpcji podczas spotkań biznesowych z klientami, pokryte z prywatnych środków pieniężnych pracownika i im zwrócone przez Spółkę, nie będą stanowić dla tych pracowników przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

noclegi pracownikow biura rachunkowego w poznaniu

Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy mobilni nie otrzymują od pracodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Ponadto pracownicy mobilni nie odbywają podróży służbowych w rozumieniu prawa pracy, a noclegi są nieodłącznym elementem prawidłowego i efektywnego wykonywania swoich obowiązków pracowniczych.

W przedmiotowej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przywołał wyrok Trybunał Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, według którego, za przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń mogą być uznane świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

O powstaniu przychodu z tytułu otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń decyduje łączne spełnienie wymienionych przesłanek.

Należy również dodać, że sfinansowanie pracownikom kosztów noclegów i innych kosztów, w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych w miejscu i w czasie wskazanym przez pracodawcę (niebędącym podróżą służbową), nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS pracownika.

Wróć do listy