Najem można rozliczać skalą lub ryczałtem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18-10-2010 r.

Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, jak należy rozliczać przychody z najmu. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik prowadzi działalność, w ramach której prowadzony jest m.in. najem lokali. Dochody opodatkowane są według stawki liniowej – 19-proc. Wobec faktu, że podatnik jest na emeryturze, zamierza zakończyć prowadzenie działalności. Podatnik jest właścicielem dwóch nieruchomości, z których znaczną część wynajmuje.

Po zakończeniu działalności, jako ich właściciel, dalej chciałby wynajmować te lokale. Bydgoska izba przypomniała, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem. Nie dotyczy to jedynie przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W opisanej sprawie, skoro podatnik nie będzie prowadził działalności gospodarczej, przychód uzyskany z tytułu umowy najmu lokali stanowić będzie odrębne źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przychody uzyskiwane z najmu zaliczonego do tego źródła przychodów mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach ogólnych albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli podatnik złoży do właściwego urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia najmu, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, przychód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ryczałtu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 września 2010 r. (nr ITPB1/415-685/10/AK).

Wróć do listy