Mikropożyczka z Funduszu Pracy.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy. Jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

O pożyczkę ubiegać się mogą ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Mkikropożyczka udzielana jest w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Kwota pożyczki i wysokość oprocentowania.

Pożyczka udzielana jest do wysokości 5.000 zł. Oprocentowanie jej jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Możliwość umorzenia.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki.

Złóż wniosek: WNIOSEK

Wróć do listy