Faktury wysyłane mailem – wyrok WSA.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000102, 08-08-2011 r.

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 r. (sygn. III SA/Wa 181/11) faktury, które podatnik wydrukuje i będzie przechowywał w formie papierowej, mogą być wysyłane i otrzymywane mailem. W ocenie sądu ustawa o podatku od towarów i usług nakłada na podatników obowiązek wystawiania faktur. Jednak nie wypowiada się co do formy, w jakiej ma być wystawiona faktura, w szczególności o konieczności wystawiania ich w formie papierowej.

Można w obrocie gospodarczym wyróżnić dwie sytuacje; w pierwszym przypadku faktura jest wystawiana oraz przesyłana i przechowywana w formie elektronicznej, w drugim – faktury są sporządzane i przesyłane w formie elektronicznej, a następnie drukowane i przechowywane w formie papierowej. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej reguluje wyłącznie wskazany przypadek.

Oznacza to, że przepisy rozporządzenia nie odnoszą się do sytuacji, w której faktury wysyłane mailem są następnie drukowane i przechowywane w formie papierowej. Jeżeli wobec faktur elektronicznych wystawianych, przesyłanych i przechowywanych w takiej formie przepisy wprowadziły wymóg zabezpieczenia ich poprzez podpis elektroniczny lub wymianę danych EDI, to wobec faktur, które są drukowane i przechowywane w formie papierowej, takiego wymogu już nie ma względem metod uwierzytelniania ich autentyczności.

Tym samym sąd uznał, że przepisy regulują zasady wystawiania i przekazywania faktur w formie elektronicznej bez konieczności ich przechowywania w tym formacie, jednak nie czynią tego wprost. Zdaniem sądu posługiwanie się takimi fakturami nie zmniejsza bezpieczeństwa obrotu prawnego, zaś żaden przepis nie nakazuje przesyłania faktur papierowych „tradycyjną” pocztą i jednocześnie nie zakazuje przesyłania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wróć do listy