Opodatkowanie dodatków do książek i czasopism.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000074 – 24-01-2011 r.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r., do których zalicza się m. in. książki i czasopisma specjalistyczne, stawka podatku wynosi 5%. Podatnicy, którzy do tych towarów dołączają różne dodatki, powinni do każdej takiej dostawy zastosować właściwą stawkę opodatkowania. Opodatkowanie dodatków dołączanych do czasopism i książek może być opodatkowane bowiem w następujący sposób:

  • dodatek opodatkowany jest według stawki właściwej dla danego towaru (najczęściej stawka 23%).W przypadku sprzedaży czasopism wraz z załączonymi do nich dodatkowymi przedmiotami nie ma podstaw do rozciągania regulacji odnoszących się do tych wydawnictw na inne załączone do nich towary, jedynie z tytułu ich łącznej sprzedaży (wyrok NSA sygn. I FSK 937/09), co oznacza, że – co do zasady – mamy do czynienia ze sprzedażą obejmującą dwa odrębne towary, opodatkowane podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych dla ich przedmiotu (moment powstania obowiązku podatkowego i stawka podatku),
  • dodatek opodatkowany jest według stawki dla towaru głównego, czyli preferencyjnej stawki 5% dla książek lub czasopism specjalistycznych. Zastosowanie stawki 5% jest możliwe wówczas, gdy pomiędzy książką lub czasopismem jako rzeczą główną i dodatkiem jako towarem pomocniczym, zachodzi faktyczna i trwała (stała) więź funkcjonalna, wskazująca, że dodatek musi być używany jako rzecz pomocnicza w stosunku do czasopisma, stanowiąc jego integralną część, i nie prowadzi to do nadużycia prawa, na zasadzie wyjątku od powyższej reguły, dostawę towarów ujętych w ramach tzw. zestawów (kompletów) wydawniczych, należałoby traktować jako jednolite świadczenie do celów stosowania podatku od towarów i usług, a więc stosować do niej normy opodatkowania określone dla dostawy mającej charakter zasadniczy (główny),
  • do dodatków w postaci drukowanych materiałów reklamowych i informatycznych, prezentów o małej wartości i próbek – zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy – nie stosuje się przepisów o dostawie towarów, podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, wobec czego dodatki jako drukowane materiały reklamowe i informatyczne prezenty o małej wartości i próbki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w praktyce sytuacje rzadko występujące).
Wróć do listy