Korekta podatku w związku z nieściągalnymi wierzytelnościami.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000069, 20-12-2010 r.

Podatnik ma prawo skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, gdy spełnione są łącznie warunki określone w art. 89 a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednym z warunków dokonania korekty jest dokonanie dostawy towaru lub świadczenie usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowanego jako podatnik czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze postępowanie uregulowane tą ustawą może być wszczęte tylko na wniosek złożony przez podmioty określone w ustawie.

Oznacza to, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wszczyna postępowanie upadłościowe. Warunkiem dokonania korekty podatku od towarów i usług od nieściągalnych wierzytelności jest istnienie tych długów w momencie dokonania korekty, co potwierdza art. 89a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług, z którego wynika, że nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Termin „została uregulowana” obok zapłaty oznacza również inną formę wygaśnięcia długu przewidzianą przepisami Kodeksu cywilnego, będącą uregulowaniem należności. Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Dochodzi więc do umorzenia zobowiązania bez zaspokojenia interesu wierzyciela. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. nie określa form, w jaki sposób wierzytelność ma być „uregulowana”, wobec czego należy przyjąć, że jest to szerokie rozumienie wygaśnięcia wymagalności wierzytelności, np. poprzez umorzenie wierzytelności w drodze zwolnienia z długu – zawarcia układu pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem.

W przypadku częściowego umorzenia długu wobec wierzycieli możliwość dokonania korekty istnieje tylko wobec nieumorzonej części wierzytelności, gdyż warunkiem dokonania korekty podatku w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, jest istnienie tych długów w momencie dokonywania korekty.

Wróć do listy