Przedsiębiorca musi mieć rachunek inwestycyjny.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17-02-2011 r.

Przedsiębiorca, który zakupił papiery wartościowe, musi posiadać firmowy rachunek inwestycyjny, aby zyski z inwestycji zaliczyć do działalności gospodarczej. Dużym problemem dla osób prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie lokujących wolne środki pieniężne np. w papiery wartościowe czy instrumenty pochodne (w tym walutowe) jest rozliczenie przychodów z takich inwestycji w ramach działalności gospodarczej. Fiskus przyjmuje stanowisko, że tego typu przychody powinny być rozliczane w sposób właściwy dla opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych, tak jak dla osób prywatnych.

Według fiskusa właściwym zeznaniem, w którym powinny być rozliczone te zyski, jest zeznanie PIT-38, a nie PIT-36 czy PIT-36L, w których rozliczają się przedsiębiorcy. Zdaniem np. dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja z 1 października 2010 r., nr ILPB1/415-943/10-2/AG), aby uznać daną aktywność zarobkową za działalność gospodarczą w zakresie handlu bądź usług, powinna ona przede wszystkim zaspokajać potrzeby innych osób, podmiotów.

Aktywność zarobkowa na rynku giełdowym nie posiada takich cech, ponieważ jest skierowana na zaspokojenie potrzeb wyłącznie przedsiębiorcy. Przyjęcie takiej interpretacji uniemożliwia np. zaliczenie straty z tytułu transakcji giełdowych do wyniku podatkowego z działalności gospodarczej.

Część sądów administracyjnych nie podziela jednak interpretacji fiskusa. WSA w Kielcach w wyroku z 30 września 2010 r. (sygn. akt I SA/Ke 437/10), uznał, że okresowe nadwyżki środków pieniężnych mogą, a nawet, zgodnie z regułą profesjonalizacji prowadzonej działalności, powinny być lokowane przez przedsiębiorcę w sposób zapewniający możliwie jak największą korzyść majątkową. Dlatego też powinny być rozliczane w ramach działalności gospodarczej.

Mikołaj Jabłoński, ekspert podatkowy w Kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski, radzi, aby rachunek inwestycyjny założyć w ramach zarządzania środkami pieniężnymi związanymi z działalnością. Zamiar ten może uwidaczniać się poprzez m.in. założenie rachunku inwestycyjnego, dostępnego jedynie dla przedsiębiorcy.

Ponadto środki przeznaczone na rachunek powinny być środkami, które były wykorzystywane lub wygenerowane w ramach działalności, natomiast zyski będą zatrzymane w przedsiębiorstwie. 19 proc. wynosi zryczałtowany podatek z zysków kapitałowych

Wróć do listy