Import usług: decyduje kurs z poprzedniego dnia.

Żródło: Rzeczpospolita, 31-07-2012 r.

Aby prawidłowo obliczyć VAT, z reguły trzeba zastosować kurs średni waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ogólną zasadą następuje to z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Są jednak wyjątki. Jeden z nich to import usług.

Korzystamy z usług doradczych z innego kraju (tzw. import usług). Czy o tym, kiedy powstaje obowiązek podatkowy i w konsekwencji jaki kurs waluty zastosować, decyduje wystawienie faktury czy też wykonanie usługi? – pyta czytelniczka „Rz”.
W uproszczeniu, z importem usług mamy do czynienia wtedy, gdy do ich rozliczenia w kraju zobowiązany jest usługobiorca. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT co do zasady miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik (usługobiorca) ma siedzibę. Przy korzystaniu z usług opodatkowanych w kraju nabywcy na podstawie art. 28b ustawy o VAT (import usług), obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą ich wykonania.

Tak też będzie z usługami doradczymi.To moment wykonania usługi, a nie wystawienia faktury wyznacza nam dzień powstania obowiązku podatkowego. To z kolei decyduje o dacie kursu waluty. Reasumując, przy imporcie usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, do przeliczenia ich wartości należy przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykonania świadczenia. Gdy faktura wystawiona zostaje zgodnie z przepisami przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Dla ustalenia właściwego kursu waluty rozstrzygająca jest wtedy właśnie data wystawienia faktury, a nie data powstania obowiązku podatkowego. Przypomnijmy, że rozliczenie importu usług nie wiąże się z żadnymi finansowymi konsekwencjami, jeśli podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego. Podatek należny z tytułu importu usług jest bowiem jednocześnie podatkiem naliczonym. Obniża on VAT należny w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał).

Wróć do listy