Kasa fiskalna a termin powstania obowiązku podatkowego.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000145, 04-06-2012 r.

Ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących powinna odbywać się z uwzględnieniem momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z podstawową zasadą (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru bądź wykonania usługi. W tym też momencie czynności powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Ustawa przewiduje również szczególne terminy powstania obowiązku podatkowego, a zwłaszcza:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy – w tych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności jeżeli został określony we właściwej umowie.
  • usług najmu – w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze,
  • sprzedaży praw autorskich i praw pokrewnych – w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze,

Ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinno odbywać się z uwzględnieniem szczególnego terminu powstania obowiązku podatkowego. Ewidencja powinna zatem zostać dokonana z chwilą dokonania sprzedaży, nie później jednak niż w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Wróć do listy