Deklaracje podatkowe tylko elektronicznie.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. Sp. k., 08-12-2014 r.

Opublikowana ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw nakłada na podatników i płatników, obowiązek składania deklaracji urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany wprowadzone wskazaną ustawą, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. i są związane z uruchomienia przez administrację podatkową usługi wstępnie wypełnionych zeznań dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obowiązek elektronicznego składania urzędowi skarbowemu deklaracji dotyczy: deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, a także rocznego obliczenie podatku PIT-40.

Z obowiązku złożenia wymienionych dokumentów w formie elektronicznej zwolnieni zostali tylko ci płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników i nie korzystają z usług biura rachunkowego, które w ich imieniu i na ich rzecz składa te dokumenty do urzędu skarbowego.

W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

Płatnicy i podmioty wymienione w art. 45ba ust. 2 cytowanej ustawy, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (dotychczas, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

Na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych został nałożony obowiązek składania wyłącznie w drodze elektronicznej zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji IFT-2/IFT-2R. Dotyczy to również zeznań i informacji składanych za 2014 r.

Wyżej wymienione zeznanie i informacje mogą być złożone w tradycyjnej formie pisemnej (papierowej) wyłącznie w przypadku, gdy podmiot obowiązany do ich sporządzenia jest zwolniony, na podstawie art. 45ba ust. 2 wskazanej ustawy, z konieczności składania w drodze elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wróć do listy