Deklaracje podatkowe tylko elektronicznie.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. Sp. k., 08-12-2014 r.

Opublikowana ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw nakłada na podatników i płatników, obowiązek składania deklaracji urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany wprowadzone wskazaną ustawą, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. i są związane z uruchomienia przez administrację podatkową usługi wstępnie wypełnionych zeznań dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obowiązek elektronicznego składania urzędowi skarbowemu deklaracji dotyczy: deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, a także rocznego obliczenie podatku PIT-40.

Z obowiązku złożenia wymienionych dokumentów w formie elektronicznej zwolnieni zostali tylko ci płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników i nie korzystają z usług biura rachunkowego, które w ich imieniu i na ich rzecz składa te dokumenty do urzędu skarbowego.

W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

Płatnicy i podmioty wymienione w art. 45ba ust. 2 cytowanej ustawy, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (dotychczas, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

Na podatnikówpłatników podatku dochodowego od osób prawnych został nałożony obowiązek składania wyłącznie w drodze elektronicznej zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji IFT-2/IFT-2R. Dotyczy to również zeznań i informacji składanych za 2014 r.

Wyżej wymienione zeznanie i informacje mogą być złożone w tradycyjnej formie pisemnej (papierowej) wyłącznie w przypadku, gdy podmiot obowiązany do ich sporządzenia jest zwolniony, na podstawie art. 45ba ust. 2 wskazanej ustawy, z konieczności składania w drodze elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wróć do listy