Obowiązek podatkowy z zaliczki otrzymanej na poczet eksportu.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego nr 000121, 19-12-2011 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Natomiast zgodnie z ust. 12 tego artykułu, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności.

Jest to problematyczna do stosowania regulacja, bowiem wielokroć podatnicy w momencie otrzymania zaliczki na poczet dostawy towarów nie posiadają wiedzy, czy towar zostanie wywieziony z terytorium kraju w terminie wskazanym w tym przepisie. Wydaje się jednak, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest ustalenie prognozowanego terminu dostawy, np. na podstawie zawartej umowy – jeżeli zawiera ona zapisy w tym zakresie. Jeżeli podatnik ustali, że towar zostanie wywieziony w terminie 6 miesięcy, wówczas należy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki.

Natomiast jeżeli we wskazanym terminie wywóz towaru nie nastąpi, wówczas zasadne jest dokonanie korekty deklaracji, w której został wykazany obrót z tytułu otrzymania wspomnianej zaliczki. Jeżeli natomiast podatnik ustali, że towar na poczet dostawy którego nie zostanie wywieziony w terminie 6 miesięcy, wówczas nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu jej otrzymania.

Ewentualne wywiezienie towaru przed upływem tego terminu (6 miesięcy od momentu otrzymania zaliczki) spowoduje, że w świetle art. 19 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, w momencie otrzymania zaliczki powstał obowiązek podatkowy, a co za tym idzie – konieczna jest korekta deklaracji składanej za okres, w którym podatnik otrzymał zaliczkę. Należy podkreślić, że zaliczka na poczet eksportu towarów powinna podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%. Takie rozumienie wskazanego przepisu wynika m.in. z interpretacji indywidualnej z dnia 31 sierpnia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP2/443-570/10/MD.

Wróć do listy