Sprzedaż działki zakupionej przez przedsiębiorcę podlega VAT.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000142, 14-05-2012 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 18 kwietnia 2012 roku (sygn: IPTPP2/443-29/12-4/JS) uznał, że przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od towarów i usług od sprzedaży prywatnej działki jeśli była dla niego lokatą kapitału.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Towarami – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.) – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (..). Z powyższych przepisów wynika, iż grunty są towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, iż status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Celem ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży gruntu jest podatnikiem podatku od towarów i usług, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów cytowanej wyżej ustawy. Organ podatkowy w przytoczonej na wstępie interpretacji podkreśla jednocześnie, że: „wykładnia językowa i funkcjonalna definicji działalności gospodarczej prowadzi do wniosku, że działalność gospodarczą stanowi nie tylko działalność częstotliwa, czyli stała i powtarzalna, ale także jednorazowa czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar częstotliwości, przy czym wspomniana działalność powinna być wykonywana przez producenta, handlowca, usługodawcę, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika lub wykonującego wolny zawód”.

Należy również zauważyć, iż nie ma przeszkód aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył nieruchomość do majątku prywatnego, który byłby wyłączony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i sprzedaż takiego majątku również nie podlegałaby opodatkowaniu. W myśl wyroku TSUE o sygn.: C-291/92 podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego.

Zdaniem organu podatkowego, nabycie nieruchomości w celu lokaty kapitału oznacza, że nabywca działał z zamiarem jej późniejszej sprzedaży. Sprzedaż taka, będąca dostawą nieruchomości w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, jest zatem uznawana za czynność podlegającą opodatkowaniu, nawet jeżeli dokonano jej jednorazowo, ponieważ już w chwili zakupu działki przeznaczonej do późniejszej sprzedaży działał jak handlowiec.

Wróć do listy