Prawo do odliczenia podatku VAT z duplikatu faktury.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000111, 10-10-2011 r.

Obowiązek wystawienia duplikatu faktury został określony w § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem przepisu, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej (przepis ten znajduje odpowiednio zastosowanie do faktur i faktur korygujących przesyłanych w formie elektronicznej).

Kwotę podatku naliczonego, o który może zostać pomniejszony podatek należny, stanowi zasadniczo, suma kwot podatku określonych w otrzymanych przez podatnika fakturach dokumentujących zakupy. Jeżeli jednak oryginał faktury ulegnie zniszczeniu lub zaginie sprzedawca wystawi jej duplikat jednak kluczową kwestią pozostaje czy i na jakich zasadach można skorzystać z prawa do odliczenia podatku.

Możliwość odliczenia podatku z duplikatu faktury podatnik będzie rozpatrywał w następujących przypadkach :
zniszczenie lub zaginięcie nastąpi przed otrzymaniem oryginału faktury przez nabywcę – prawo do odliczenia powstanie z chwilą otrzymania duplikatu;

  • odliczenie podatku naliczonego nastąpi za okres rozliczeniowy, w którym duplikat taki został otrzymany; zniszczenie lub zaginięcie nastąpi po otrzymaniu oryginału faktury przez nabywcę – w tej sytuacji podatnik już nabył prawo do odliczenia (z chwilą otrzymania oryginału faktury) i otrzymanie duplikatu nie wywoła żadnych skutków;
  • gdy prawo do odliczenia powstaje zgodnie w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności za nabywane przez podatników towary i usługi podatek VAT winien być odliczony w terminie płatności wynikającym z duplikatu faktury.
Wróć do listy