Dokumentacja niezbędna do otrzymania dotacji.

Źródło: Rzeczpospolita, 14-09-2011 r.

Jeżeli wydatki na przygotowanie studium wykonalności zostały i poniesione w celu uzyskania unijnego dofinansowania, to nie zwiększają wartości środka trwałego.Powinny być rozliczone jako koszty pośrednie. Tak orzekł WSA w Rzeszowie 18 sierpnia 2011 (I SA/Rz 423/11).

Spółka starając się o dofinansowanie z Funduszu Spójności, poniosła koszty tworzenia studium wykonalności związane z przygotowaniem inwestycji jeszcze przed uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu. Wydatki zostały zakwalifikowane jako nakłady inwestycyjne na nowe środki trwałe i zaksięgowane na koncie „środki trwałe w budowie”.

Organ podatkowy w interpretacji stwierdził, że do kosztów wytworzenia środka trwałego zaliczyć należy wydatki związane z konkretnym projektem ponoszone na wszystkich etapach jego realizacji, z wyjątkiem związanych z opracowaniem dokumentów warunkujących uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Wydatki te są kosztami funkcjonowania podatnika poniesionymi w związku z prowadzoną działalnością i powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, ponieważ nie są one ściśle i bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych powstających w ramach realizowanego projektu.

Sąd oddalił skargę, wskazując, że we wniosku o interpretację strona powinna precyzyjnie przedstawić stan faktyczny, ponieważ organ nie ma obowiązku jego uzupełnienia. Konsekwencją sporządzenia lakonicznego opisu stanu faktycznego, z którego wynika, że studium wykonalności zostało przygotowane w celu ubiegania się ; o dofinansowanie, jest oddalenie skargi.

Sąd uznał za prawidłowe stanowisko organu co > do zakwalifikowania omawianych wydatków jako kosztów pośrednich, zaliczanych : do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia, bo 1 na podstawie opisu danego stanu faktycznego nie mogą być uznane za koszty wytworzenia środka trwałego i rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne.

Wróć do listy