Zmiana zasad wystawiania faktur korygujących.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000077, 14-02-2011 r.

Premie pieniężne z tytułu przekroczenia określonego limitu wartości nabycia towarów w danym okresie co do zasady nie stanowią wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług. Jeżeli wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli została wypłacona po dniu dokonania przez nabywcę zapłaty, powinna zmniejszyć wartość obrotu jako rabat. W takiej sytuacji dokonujący dostawy towarów wystawia fakturę VAT korygującą dokumentującą zmniejszenie kwoty obrotu poprzez udzielenie nabywcy rabatu.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. uległy zmianie niektóre zasady dotyczące wystawiania faktur korygujących. W przypadku, gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub kilku dostaw towarów lub świadczenia usług, wystawiana z tego tytułu faktura korygująca zawiera co najmniej następujące dane:

a) numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
b) następujące dane dotyczące faktury korygowanej:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym Podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży pod warunkiem podania daty wystawienia faktury.
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem,
 • kwotę i rodzaj udzielonego rabatu,
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Jeżeli jednak podatnik udziela rabatu dotyczącego wszystkich dokonanych dostaw towarów lub świadczonych usług dla jednego kontrahenta w danym okresie, wystawiona z tego tytułu faktura korygująca nie musi zawierać danych dotyczących korygowanych faktur. Oznacza to, że wystawiana faktura zawiera jedynie:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • okres, do którego odnosi się udzielany rabat,
 • kwotę udzielonego rabatu,
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli udzielony rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz zmniejszenia podatku należnego wystawca zbiorczej faktury korygującej obowiązany jest podać w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Wróć do listy