Moment powstania obowiązku podatkowego w sytuacji otrzymania części należności.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000056, 20-09 2010 r.

W myśl art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., jeżeli świadczący przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzyma część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania. Zgodnie z art. 19 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności.

Wprowadzony w art. 19 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 6 – miesięczny termin na wywóz towarów poza terytorium UE – jako warunek zastosowania 0 % stawki VAT na opodatkowanie zaliczki w eksporcie – pozostaje w oczywistej sprzeczności z przepisami wspólnotowymi. Przepis krajowy jest sprzeczny z art. 65 Dyrektywy 112, który stanowi, że w przypadku wpłaty zaliczek przed dostawą towarów lub świadczeniem usług, VAT staje się wymagalny w momencie otrzymania wpłaty i naliczany jest od wysokości otrzymanej wpłaty.

Przepis Dyrektywy nie przewiduje bowiem – w odróżnieniu od ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – żadnych warunków, od spełnienia których uzależnione jest powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki. Tożsame stanowisko wyraził również WSA w wyroku z dnia 7 maja 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 2176/09), w którym stwierdził, że warunek ustanowiony w art. 19 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w odniesieniu do możliwości jego zastosowania do uregulowań wobec eksportu towarów jest niezgodny z prawem wspólnotowym. W takiej sytuacji, mając na względzie zasadę prymatu prawa wspólnotowego, ten przepis może być przez podatnika pominięty w procesie stosowania prawa.

Wróć do listy