Darowizna udziałów – dotyczy CIT.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000106, 05-09-2011 r.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Darowizna polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy (art. 888 Kodeksu cywilnego). Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2 tej ustawy). Musi być jednak bezpłatne, tzn. nie może mieć „odpowiednika” w świadczeniu drugiej strony. Skoro darowizna jest umową, to dochodzi ona do skutku poprzez złożenie dwóch oświadczeń woli.

Darczyńca oświadcza, iż zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz drugiej strony umowy, natomiast obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje. Dokonanie darowizny akcji przez podatnika skutkuje po stronie darczyńcy koniecznością wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wartości przekazywanej darowizny. Wobec powyższego przekazanie darowizny udziałów skutkować będzie obowiązkiem darczyńcy do niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (objęcie) udziałów przez darczyńcę.

Wróć do listy