Rozliczenie VAT z tytułu usługi budowlanej wykonanej przez firmę spoza terytorium Polski.

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000090, 16-05-2011 r.

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług budowlanych zaliczanych do usług związanych z nieruchomościami. W myśl art. 28e tej ustawy miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Powyższe oznacza, że usługa budowlana wykonana na nieruchomości położonej w kraju jest opodatkowana w Polsce.

W zależności od tego, czy świadczący usługę podmiot spoza kraju jest zarejestrowanym podatnikiem dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce, usługa ta będzie rozliczana przez usługodawcę lub usługobiorcę. Jeżeli świadczący usługę budowlaną na terytorium kraju jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – wystawi na rzecz polskiego podatnika fakturę krajową z tytułu wykonanej usługi z VAT należnym.

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. co do zasady usługobiorca jest podatnikiem z tytułu import usług nabytych od podatnika niemającego w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a usługodawcę (nawet zarejestrowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce) obowiązuje zakaz rozliczania podatku należnego z tego tytułu.

Wyjątkiem od tej zasady są usługi związane z nieruchomościami, dla których miejsce świadczenia określane jest zgodnie z art. 28e tej ustawy, świadczone przez podmiot, który zarejestrował się dla potrzeb podatku w Polsce nie posiadając tu siedziby (stałego miejsca zamieszkania) lub stałego miejsca prowadzenia działalności, które uczestniczy w tej transakcji (art. 17 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług).

W tych przypadkach zarejestrowany podatnik, będący usługodawcą, ma obowiązek rozliczyć podatek należny, a usługobiorca nie jest podatnikiem z tytułu importu usług. Jeżeli świadczący usługę budowlaną na terytorium kraju nie posiada rejestracji, polski podatnik rozpozna import usług na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, zgodnie z którym podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Wróć do listy