Amortyzację znaku towarowego można rozpocząć dopiero po jego rejestracji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 26-08-2010 r.

Podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych jedynie od zarejestrowanego znaku towarowego. Znaku w rejestracji nie można amortyzować. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj skargę kasacyjną podatnika dotyczącą prawa do amortyzacji znaku towarowego. Sąd uznał, że przedmiotem amortyzacji mogą być znaki towarowe, na które zostało udzielone prawo ochronne w rozumieniu ustawy o własności przemysłowej.

W praktyce oznacza to, że amortyzację można rozpocząć dopiero po tym, jak urząd patentowy formalnie zarejestruje znak towarowy. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Brolik zauważył, że do końca 2006 roku przepisy stanowiły, że amortyzacji podlegają prawa do znaku towarowego. Od 1 stycznia 2007 r. ustawa została znowelizowana.

Zgodnie z jej nowym brzmieniem podatnik może amortyzować prawa określone w ustawie – Prawo własności przemysłowej. Jednak, jak podkreślił sędzia sprawozdawca, z uzasadnienia do projektu zmiany wynika, że nowelizacja miała na celu jedynie dostosowanie katalogu praw i nomenklatury używanych w ustawie podatkowej oraz prawie własności przemysłowej.

Zmiana obowiązująca od 2007 roku nie miała więc wpływu na to, od kiedy można rozpocząć amortyzację znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji. Sąd kasacyjny zwrócił uwagę, że posługiwanie się znakiem towarowym, oznaczanie czegoś to element stanu faktycznego. Dopiero rejestracja znaku oznacza nabycie prawa do niego, co ma charakter konstytutywny (tj. tworzący określone uprawnienie). W zawiązku z tym, zdaniem sądu, podatnik ma prawo amortyzować znak towarowy dopiero po wydaniu decyzji o rejestracji. Wyrok jest prawomocny. Sygn. akt II FSK 627/09.

Wróć do listy